Ultraman 2: Shutsugeki Katoku Tai (Nintendo (JP Version)) - Everygamegoing.com