Takeshi no Sengoku Fuuunji (Nintendo (JP Version)) - Everygamegoing.com