Seto Taisho Vs. Yokai (English Version) (Spectrum 128K) - Everygamegoing.com