Rance 2: Hangyaku no Shōjotachi (PC-88) - Everygamegoing.com