Kidō Gekidan Haro Ichiza: Haro no Puyo Puyo (Game Boy Advance) - Everygamegoing.com