Intruder: Sakura Yashiki no Tansaku (PC-88) - Everygamegoing.com