Hiryuu no Ken 1: Ougi no Shou (Nintendo (JP Version)) - Everygamegoing.com