Buy 1999: Hore, Mitakotoka! Seikimatsu game for the Nintendo | Everygamegoing